Porodična penzija

1) Članovi porodice koji mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju


Članovi porodice koji, uz ispunjenje zakonskih uslova, mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju su:

- bračni drug;

- djeca (rođena u braku ili van braka ili usvojena i pastorčad koje je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao).

Pravo na porodičnu penziju može, uz ispunjenje zakonskih uslova, ostvariti i razvedeni bračni drug, ako mu je pravnosnažnom presudom dosuđeno pravo na izdržavanje.2) Uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju


Da bi član porodice mogao da ostvari pravo na porodičnu penziju, neophodno je da su ispunjeni:

- uslovi koji se odnose na umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava - takozvani opšti uslovi i

- uslovi koje treba da ispune članovi porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava da bi ostvarili pravo na porodičnu penziju - takozvani posebni uslovi.

Za sticanje prava na porodičnu penziju potrebno je da kumulativno budu ispunjeni i opšti i posebni uslovi.3) Uslovi koji se odnose na umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava (opšti uslovi)


Pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice:

- umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili najmanje deset godina penzijskog staža ili ispunio uslove za starosnu ili invalidsku penziju;

- umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.

Ako je smrt osiguranika ili lica koje je na prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja osigurano za slučaj invalidnosti i tjelesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću nastala kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, članovi njegove porodice stiču pravo na porodičnu penziju, bez obzira na dužinu penzijskog staža osiguranika, odnosno tog lica.4a) Uslovi koji se odnose na članove porodice


a) Uslovi pod kojim udovica stiče pravo na porodičnu penziju

Udovica stiče pravo na porodičnu penziju, ako je:

- do smrti bračnog druga navršila 52 godine života;

- do smrti bračnog druga ili u roku od jedne godine od dana smrti bračnog druga postala potpuno nesposobna za rad;

- poslije smrti bračnog druga ostalo jedno dijete ili više djece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom bračnom drugu, a udovica obavlja roditeljsku dužnost prema toj djeci. Udovica kod koje, u toku trajanja prava po tom osnovu, nastupi potpuna nesposobnost za rad, zadržava pravo na porodičnu penziju dok postoji ta nesposobnost.

Udovica koja, u toku trajanja prava na porodičnu penziju stečenog po osnovu potpune nesposobnosti za rad ili po osnovu vršenja roditeljske dužnosti prema djeci, navrši 52 godine života trajno zadržava pravo na porodičnu penziju.

Pravo na porodičnu penziju ima i udovica kod koje je utvrđena trudnoća, kao i udovica koja je dijete umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava rodila poslije njegove smrti i to pravo joj pripada od dana smrti osiguranika, odnosno korisnika prava.

Ako je dijete mrtvo rođeno ili ako umre prije nego što navrši šest mjeseci života, udovici pripada pravo na porodičnu penziju do isteka šest mjeseci poslije porođaja.4b) Uslovi koji se odnose na članove porodice (posebni uslovi)


b) Uslovi pod kojim udovica stiče pravo na porodičnu penziju u prelaznom periodu

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđen je prelazni period (od 2011. do 2016. godine) u kom udovica koja nije navršila 52 godina života može pravo na porodičnu penziju ostvariti pod povoljnijim uslovima, u pogledu godina života, koji su navedeni u tabeli

Tabela - Godine života koje u prelaznom periodu predstavljaju uslov za udovicu za sticanje prava na porodičnu penziju

Pogledaj tabelu
 Kalendarska godina  Godine života navršene do smrti bračnog druga sa kojima udovica stiče pravo na porodičnu penziju
 2011.  49 godina
 2012.  49 godina i šest mjeseci
 2013.  50 godina
 2014.  50 godina i šest mjeseci
 2015.  51 godina
 2016.  51 godina i šest mjeseci


Udovica koja, u prelaznom periodu (od 2011. do 2016. godine), u toku trajanja prava na porodičnu penziju stečenog po osnovu potpune nesposobnosti za rad ili po osnovu vršenja roditeljske dužnosti prema djeci, navrši godine života iz tabele 8 trajno zadržava pravo na porodičnu penziju:

Tabela - Godine života koje, u prelaznom periodu, u toku trajanja prava na porodičnu penziju stečenog po osnovu potpune nesposobnosti za rad ili po osnovu vršenja roditeljske dužnosti prema djeci, treba da navrši udovica za sticanje prava na porodičnu penziju.

Pogledaj tabelu
 Kalendarska godina  Godine života                  
 2011.  49 godina
 2012.  49 godina i šest mjeseci
 2013.  50 godina
 2014.  50 godina i šest mjeseci
 2015.  51 godina
 2016.  51 godina i šest mjeseci
4c) Uslovi koji se odnose na članove porodice (posebni uslovi)


c) Uslovi pod kojim udovac stiče pravo na porodičnu penziju

Udovac stiče pravo na porodičnu penziju, ako je:

- do smrti bračnog druga navršio 52 godine života;

- do smrti bračnog druga ili u roku od jedne godine od dana smrti bračnog druga postao potpuno nesposoban za rad;

- poslije smrti bračnog druga ostalo jedno dijete ili više djece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom bračnom drugu, a udovac obavlja roditeljsku dužnost prema toj djeci. Udovac kod koga, u toku trajanja prava po tom osnovu, nastupi potpuna nesposobnost za rad, zadržava pravo na porodičnu penziju dok postoji ta nesposobnost.

Udovac koji, u toku trajanja prava na porodičnu penziju stečenog po osnovu potpune nesposobnosti za rad ili po osnovu vršenja roditeljske dužnosti prema djeci, navrši 52 godine života trajno zadržava pravo na porodičnu penziju.4d) Uslovi koji se odnose na članove porodice (posebni uslovi)


d) Uslovi pod kojim udovac stiče pravo na porodičnu penziju u prelaznom periodu

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđen je prelazni period (od 2011. do 2016. godine) u kom udovac koji nije navršio 52 godina života može pravo na porodičnu penziju ostvariti pod povoljnijim uslovima, u pogledu godina života, koji su navedeni u tabeli

Tabela - Godine života koje u prelaznom periodu predstavljaju uslov za udovaca za sticanje prava na porodičnu penziju

Pogledaj tabelu
 Kalendarska godina  Godine života navršene do smrti bračnog druga sa kojima udovac stiče pravo na porodičnu penziju
 2011.  50 godina
 2012.  50 godina
 2013.  50 godina
 2014.  50 godina i šest mjeseci
 2015.  51 godina
 2016.  51 godina i šest mjeseci


Udovac koji, u prelaznom periodu (od 2011. do 2016. godine), u toku trajanja prava na porodičnu penziju stečenog po osnovu potpune nesposobnosti za rad ili po osnovu vršenja roditeljske dužnosti prema djeci, navrši godine života iz tabele 10 trajno zadržava pravo na porodičnu penziju:

Tabela - Godine života koje, u prelaznom periodu, u toku trajanja prava na porodičnu penziju stečenog po osnovu potpune nesposobnosti za rad ili po osnovu vršenja roditeljske dužnosti prema djeci, treba da navrši udovac za sticanje prava na porodičnu penziju.

Pogledaj tabelu
 Kalendarska godina  Godine života                  
 2011.  50 godina
 2012.  50 godina
 2013.  50 godina
 2014.  50 godina i šest mjeseci
 2015.  51 godina
 2016.  51 godina i šest mjeseci
4e) Uslovi koji se odnose na članove porodice (posebni uslovi)


e) Uslovi pod kojim dijete stiče pravo na porodičnu penziju

Dijete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada:

- do navršenih 19 godina života;

- poslije navršenih 19 godina života ako je na školovanju, do završetka školovanja, ali najkasnije do navršenih 24 godine života, ako pohađa fakultet. Izuzetno, ukoliko dijete pohađa fakultet čije je trajanje duže od četiri godine porodična penzija mu pripada do navršenih 25 godina života;

- dok traje nesposobnost za samostalan život i rad, nastala do uzrasta do koga se djeci obezbjeđuje pravo na porodičnu penziju;

- dok traje nesposobnost za samostalan život i rad, nastala poslije uzrasta do koga se djeci obezbjeđuje pravo na porodičnu penziju, a prije smrti osiguranika, odnosno korisnika prava, pod uslovom da ga je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao do svoje smrti.

Invalidno dijete, u skladu sa propisima o razvrstavanju djece ometene u razvoju, stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada od prestanka zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne djelatnosti.

Djetetu kome je školovanje prekinuto zbog bolesti pravo na porodičnu penziju pripada i za vrijeme bolesti do navršenih godina života do kojih se pravo na penziju može koristiti po osnovu školovanja, kao i iznad tih godina, ali najviše za onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubilo od školovanja.5) Određivanje visine porodične penzije


Porodična penzija određuje se od starosne ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti, odnosno od penzije koja je korisniku pripadala u času smrti, u procentu koji se utvrđuje prema broju članova porodice koji imaju pravo na tu penziju, i to:

- za jednog člana 70%;

- za dva člana 80%;

- za tri člana 90%;

- za četiri ili više članova 100%.

Ako pravo na porodičnu penziju imaju bračni drug i razvedeni bračni drug umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava, određuje se jedna porodična penzija u visini koja pripada za jednog člana porodice i dijeli se u jednakim iznosima.

Kao najmanji osnov za određivanje porodične penzije uzima se starosna penzija umrlog osiguranika određena za penzijski staž od 20 godina.

Djeci bez oba roditelja, pored porodične penzije po jednom roditelju, pripada i porodična penzija po drugom roditelju, i to:

- za jedno dijete 20%,

- za jedno dijete 20%,

- tri djeteta 60%,

- za četvoro ili više djece 100% starosne ili invalidske penzije drugog roditelja.

Ako djeci, pored penzije po jednom roditelju, pripada i dio penzije po osnovu drugog roditelja, porodična penzija se određuje kao jedna i njen iznos ne može preći iznos najviše starosne penzije za penzijski staž od 40 godina.

Kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju, smatra se da je umrli osiguranik, odnosno korisnik prava na penziju izdržavao člana porodice, ako sopstveni prosječni mjesečni prihod člana porodice u prethodnoj godini ne prelazi iznos od 25% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini. Za ocjenu izdržavanja se ne uzimaju u obzir: novčana davanja po osnovu socijalne i dječije zaštite, novčana naknada za pomoć i njegu, novčana naknada za tjelesno oštećenje, primanja po osnovu nagrada, otpremnina zbog odlaska u penziju, kao i primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda.6) Pokretanje postupka za ostvarivanje prava na porodičnu penziju


Postupak za ostvarivanje prava na porodičnu penziju pokreće se na zahtjev člana porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava.

Zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu penziju podnosi se područnom odjeljenju Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore na čijem području je umrli osiguranik, odnosno korisnik prava bio posljednji put osiguran.7) Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na porodičnu penziju


Uz zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu penziju podnosi se sljedeća dokumentacija:

- izvod iz matične knjige umrlih,

- prijava o nesreći na poslu ako je smrt nastupila usljed povrede na radu,

- radna knjižica,

- izvod iz matične knjige rođenih za sve članove porodice za koje se podnosi zahtjev za porodičnu penziju,

- izvod iz matične knjige vjenčanih za udovicu/udovca koja/koji ostvaruje pravo na porodičnu penziju,

- školske potvrde za djecu stariju od 19 godina koja pravo na porodičnu penziju ostvaruju po osnovu školovanja,

- medicinska dokumentacija za članove porodice koji ostvaruju pravo na porodičnu penziju po osnovu potpune nesposobnosti za rad, odnosno nesposobnosti za samostalan život i rad,

- izjava da članovi porodice koji ostvaruju pravo na porodičnu penziju nijesu u radnom odnosu, ne bave se samostalnom djelatnošću i nijesu korisnici neke druge penzije.Zahtjev ZA PORODIČNU PENZIJU