Javni registri i javne evidencije

-     djelovodnici
-     upisnik prvostepenog postupka
-     upisnik postupka za ostvarivanje prava po osnovu inostranog osiguranja
-     evidencija obveznika plaćanja doprinosa (fizička i pravna lica), osiguranika i korisnika prava
-     evidencija zaposlenih u Fondu PIO Crne Gore i dr.