Milan Kojičić

dipl. inženjer, Pomoćnik Direktora

PDF Verzija

milan.kojicic@fondpio.me

+ 382 (020) - 403-803

Profile

Rođen 1975.godine, Bar. Oženjen, otac dvoje đece.

Ostale vještine

Oracle developer training courses

Oracle database administration training kursevi, administracija SQL servera

Visual basic develompent kursevi

Microsoft Windows 2000 Network and Operating System Essentials training kurs

SAP treninzi

Osnovna stručnost

 • Project manager za implementaciju SAPa u ministarstvu finansija
 • Project manager za REES projekat u Ministarstvu finansija (donacija EARa)
 • project manager SAP migracije u MF (donacija EARa)
 • project manager projekta novog IT sistema Fonda PIO Crne Gore
 • član projektnog tima projekta Centralni Registar Stanovništva Crne Gore
 • nadzor i project manager projekta Unified Collection Gateway u Poreskoj upravi
 • IT konsultant Komisije za hartije od vrijednosti, konsultant u pregovorima o strateškom partnerstvu između Vlade CG i Microsoft-a
 • između Vlade CG i Oracle-a
 • IT konsultant ( IT manager) u ministarstvu finansija

Jezik

 • Jezik
 • Engleski
 • Italijanski
 • Govor
 • odličan
 • vrlodobar
 • Pisanje
 • odličan
 • dobar

Ostalo

Iskustvo u vođenju projekata koji su finansirani od strane EU, Svjetske banke, član raznih Vladinih međuresorskih radnih grupa, komisija, učesnik na brojnim seminarima, workšopovima...

Radno iskustvo

Luka Bar

Programer

Oktobar 1999 — Septembr 2002

Učešće u realizaciji IT projekta u Luci Bar.

Luka Bar

Programer/Samostalni programer

Septembar 2002 — Januar 2005

Učešće iu razvoju i održavanju softverskih modula, sistema video nadzora i kontrole pristupa.

Luka Bar

Projektant

Januar 2005 — Septembr 2005

Učešće iu razvoju i održavanju softverskih modula, sistema video nadzora i kontrole pristupa.

Ministarstvo finansija

IT manager

Septembar 2005 — April 2007

Upravljanje ugovorima i dnevno održavanje SAP sistema u državnom trezoru, prihodnog modela, softvera za obračun zarada u državnoj upravi. Upravljanje svim IT projektima u Ministarstvu finansija, koordinacija sa drugim institucijama po pitanjima vezanim za IT.

Fond PIO Crne Gore

Pomoćnik direktora za IT

April 2007 —

Razvoj kompletno novog IT sistema u Fondu PIO Crne Gore.
Kompletan novi sistem podrazumijeva:
Potpunu zamjenu cjelokupnog hardvera:
• Nove radne stanice
• Nova računarska mreža uključujući i aktivne i pasivne komponente
• Novi serveri
• Uvođenje IP telefonije

Potpunu zamjenu softvera:
• Specifični softver za PIO (“CORE” aplikacije)
• Moduli za finansija i upravljanje kadrovima
• Migracija i integracija podataka
• Razvijanje modula za povezivanje sa eksternim sistemima
• DMS

Obrazovanje

Osnovna škola

Završena osnovna škola/ luča 1 — 1982 – 1990

Srednja škola – prirodno-matematički smjer

Završena srednja škola/ luča 1 — 1990 – 1994

Univerzitet Podgorica – Elektrotehnički fakultet

Diplomirani inženjer elektrotehnike — 1994 – 1999

Milan Kojičić — milan.kojicic@fondpio.me

+382 (0)20 - 403-803