Jadranka Milošević

Diplomirana pravnica, Pomoćnica Direktora

PDF Verzija

jadranka.milosevic@fondpio.me

+ 382 (0)20 403-805

+ 382 (0)20 403-802

Profil

Rođena u Titogradu, Crna Gora. Nacionalnost, crnogorska

Obrazovanje

Univerzitet Crne Gore - Pravni fakultet, Podgorica

Diplomirana pravnica — 1991. - 1994.

Radno iskustvo

Fond PIO Crne Gore

Viša savjetnica za preduzetništvo i transformaciju

1994. - 2ooo.

Transformacija i privatizacija

Fond PIO Crne Gore

Šefica kabineta i PR menadžerka

2000. - 2008.

Kabinet Direktora Fonda

Osiguravajuće društvo »Swiss osiguranje« AD - Podgorica

Izvršna direktorica i Direktorica Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove

2008. - 2011.

Organizacija procesa rada,staranje o zakonitosti rada Društva, upravljanje imovinom i raspolaganje fondovima Društva u skladu sa Zakonom i odlukama organa upravljanja, staranje o pravima iz radnih odnosa ...

Fond PIO Crne Gore

Pomoćnica direktora

2008.

Sektor za normativno pravne poslove, poslove pružanja stručne pomoći organizacijama penzionera i ljudske resurse

Angažman

Članica etičkog odbora Vlade Crne Gore..

Ostale vještine

Specijalističke studije

Pohađala specijalističke studije, Pravni fakultet Podgorica. Privredno-pravni smjer i građansko-pravni smjer.

Kursevi

Diploma PR menadžera. Završeni specijalistički kursevi, razne oblasti poslovanja.

Seminari, konferencije

Učesnica brojnih konferencija i seminara. Bila članica raznih strukovnih udruženja (NBO CG, Odbora Privredne komore Crne Gore ). Aktivana učesnica društveno političkog i kulturnog života grada.

Jezik

  • Jezik
  • Engleski
  • Govor
  • odličan
  • Pisanje
  • odličan

Jadranka Milošević — jadranka.milosevic@fondpio.me

+382 (0)20 403-805

+382 (0)20 403-805